Jak se u mě nakupuje

Obchodní podmínky

Pokud se Vám ebook či kurz nelíbí nebo z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, napište nám nejpozději do 30 dní od koupě email a my vám jednoduše platbu vrátíme. Uveďte jen číslo objednávky. Věřím, ve slušnost lidí, že možnost získat kdykoli platbu zpět, nebude nikdo zneužívat. Lhůta 30 dní je dle našeho názoru dostačující. Automaticky bude zrušen i váš přístup do členské sekce.

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena e-booku a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyloučení odpovědnosti

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup e-booku (elektronické knihy) a online kurzů (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.martinstratil.cz provozované FIXUM finance s.r.o., IČ: 02746450, která není plátcem DPH, se sídlem Zámečnická 497/3a, 779 00, Olomouc jako právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku (dále též jen jako „Prodávající“).

1.    Nákup produktů probíhá na základě Smlouvy o poskytování digitálního obsahu (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a Kupujícím. Proces uzavírání Smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP.
Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Ujednání, která jsou ve Smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.martinstratil.cz souvisí.

2.    VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než digitální obsah koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat a zaplatit“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

3.    Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. 

II. Důležité pojmy (definice)

1.    POSKYTOVATEL.
Poskytovatelem je: FIXUM finance s.r.o. IČ: 02746450 (neplátce DPH)
S místem podnikání: Zámečnická 497/3a, 779 00 Olomouc
Zapsaná v obchodním rejstříku
Kontaktní telefon: 724711002
Adresa pro doručování elektronické pošty: poradce@martinstratil.cz

2.    KUPUJÍCÍ.
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.martinstratil.cz uzavře s námi jako Poskytovatelem Smlouvu, a tím koupí některý z nabízených digitálních produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3.    SPOTŘEBITEL.
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4.    SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU.
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5.    SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.
Je to taková Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6.    ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. 
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Poskytovatelem. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1.    Kupující objednává e-book, online kurz přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2.    POPIS E-BOOKU NEBO ONLINE KURZU. 
Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného e-booku nebo online kurzu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co zákazníkovi může přinést a jakou formou je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k e-booku nebo online kurzu poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.    OBJEDNÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU. 
Pro objednání digitálního obsahu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4.    Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

IV.Cena digitálního obsahu a platba

1.    CENA DIGITÁLNÍHO OBSAHU. 
Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena e-booku, online kurzu nebo ostatních služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru e-booku nebo online kurzu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Objednat a zaplatit“) je proto již konečnou cenou.

2.    Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.    ZPŮSOB ÚHRADY.
Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Pro vybrané produkty je nabízena možnost úhrady v hotovosti při odběru v místě sídla dodavatele, nebo v místě pořádání akce a platí, pouze pokud je tato možnost uvedena na prodejním formuláři.

 

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ………., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ……….

Využít můžete těchto možností plateb:

·      online platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

·      rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank, Komerční banka, Fio banka, UniCredit Bank, mBank, MONETA Money Bank,  Equa Bank, Sberbank a další banky v České republice

·      bankovním převodem na základě faktury (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny)

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

5.    SPLATNOST KUPNÍ CENY
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

1.    ZPŮSOB DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU.
E-book ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Online kurz bude zpřístupněn zasláním přístupových údajů na váni sdělenou elektronickou adresu, a/nebo přijetím do odpovídající Facebookové skupiny (v závislosti na formě kurzu). Členská sekce bude zpřístupněna na stránkách www.martinstratil.cz

2.    DODACÍ LHŮTA.
Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální obsah zpřístupněn nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude e-book dodán obratem po provedení platby. Online kurz proběhne od předem stanoveného data, které je uvedeno na stránce s popisem kurzu.

3.    NÁKLADY NA DOPRAVU.
S ohledem na charakter produktu (e-booku, online kurzu nebo konzultace) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4.    Po dodání e-booku nebo online kurzu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abychom mohli provést nápravu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

V případě fyzického zboží (knih, zboží, dárkových předmětů, apod.) prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři. Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní zásilky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou, nebo v případě že si kupující zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli náklady na opětovné doručení, pokud o něj požádá.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1.    Digitální obsah (e-book, online kurz) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí e-booku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. K přehrání obsahu v onlinu kurzu ve Facebookové skupině je nutné se přihlásit do svého účtu na Facebooku a jít do odpovídající kurzové skupiny. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Autorské právo

1.    Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. E-book nebo online kurzu slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v e-booku. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

2.    Kupující se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se kupující zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním prodávající a těmito smluvními podmínkami. Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna. Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám. V případě prokázaného porušení zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat elektronickou poštou na adresu poradce@martinstratil.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

2.    Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

3.    V případě odstoupení zákazníka od smlouvy je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

4.  Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

VIII. Garance vrácení peněz

Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu (v případě kurzů, které máte hned k dispozici) odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený produkt či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na poradce@martinstratil.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete, s důvodem nespokojenosti, s přiloženou kopií faktury/daňového dokladu a číslem vašeho bankovního účtu, na které chcete vrátit peníze.

Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1.    Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2.    Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3.    Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4.    V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5.    Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6.    Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7.    Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu poradce@martinstratil.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou námi zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich použití v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti.

Vstupem do online kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a prodávající ani autoři online kurzů za ně nenesou žádnou zodpovědnost. Prodávající a autoři online kurzů také nejsou zodpovědní za vaše rozhodnutí, ani za akce založené na informacích a doporučeních v online kurzech.

Po celou dobu trvání tohoto online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch a rozvoj závisí nejen na znalostech získaných v online kurzech, ale také na faktorech, které prodávající a autoři kurzů nemůžou ovlivnit, jako jsou např. vaše dovednosti, možnosti, fyzické schopnosti a omezení, zdravotní stav apod.

Prodávající ani autoři online kurzů nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli fyzickou, psychickou, materiální, finanční škodu či jinou újmu způsobenou využitím informací v online kurzech.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1.    Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese poradce@martinstratil.cz

2.    Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3.    Uvádím, že nejsme vázání žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XI. Závěrečná ustanovení

1.    Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2.    Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3.    Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 1. 10. 2023.
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Spotřebitele jsou popsané v tomto samostatném dokumentu.

PŘÍLOHA Č.1 VOP

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:          FIXUM finance s.r.o.

IČ:                     02746450

Adresa:           Zámečnická 497/3a, Olomouc

telefon:           724711002

Adresa pro doručování elektronické pošty: poradce@martinstratil.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum: